Allmänna deltagarvillkor för tävlingar

 1. Omfång
  1. Dessa allmänna användarvillkor för tävlingar (i efterföljande kallat “användarvillkor”) gäller för alla goodbeans GmbH:s (i efterföljande kallad goodbeans) tävlingar förutsatt att inget annat fastställs i en viss tävling eller dess beskrivning.
  2. Användarvillkoren gäller i den form de har vid tidpunkten för användandet. De gäller i vissa fall även som komplement till speciella deltagarvillkor, ifall och i den mån sådana angivits för respektive spel. Varje användare accepterar i och med deltagandet dessa deltagarvillkor samt den för varje spel angivna deadlinen för deltagande.
 2. Deltagande
  1. Berättigad till deltagande är varje myndig fysisk person. Minderåriga har, under förbehåll av tillämpliga rättsliga bestämmelser, rätt att delta om goodbeans tillåter detta samt om den juridiska företrädaren ger sitt godkännande till deltagandet. Uteslutna från deltagande är medarbetare hos goodbeans eller med goodbeans förknippade företag och eventuella samarbetspartners, såväl som deras anhöriga. Deltagandet i vinstgivande tävlingar (såsom dessa är definierade av de lokala statliga medietillsynsmyndigheternas stadgar för sådana) är i regel först tillåten från 14 års ålder.
  2. Varje deltagare kan delta enbart under eget namn och endast en gång per tävling. Eventuell vinst kan ej överlåtas.
  3. Deltagande i tävlingar sker, oavsett andra för tävlingen angivna deltagarmöjligheter, i regel genom att skicka ett tillräckligt frankerat vykort. Vykortet adresseras till: goodbeans GmbH Tävling/Gewinnspiel „(tävlingens namn)“ Winsstraße 62/63 10405 Berlin. Vid kortfristiga tävlingar, exempelvis sådana där vinnaren utses live under en TV-sändning eller direkt efter en TV-sändning är deltagande per post av tidsmässiga grunder ej möjligt.
  4. För deltagande i tävlingen ska titel och om detta krävs även svaret/den utförda uppiften såväl som sanningsenliga namn och adressuppgifter anges, samt eventuella övriga personuppgifter som är nödvändiga för fastställandet av vinnaren och för leverans av en eventuell vinst.
  5. Om det för deltagande är nödvändigt att skicka in material (till exempel vid gör-det-själv-tävlingar), intygar varje deltagare att den är ensam ägare och innehavare av alla nyttjande- och licensrättigheter för det inskickade materialet. I och med insändande överlåter deltagaren materialet samt omfattande nyttjande- och licensrättigheter till goodbeans, förutom i de fall där deltagaren skriftligen motsäger sig detta överlåtande. goodbeans tar inget ansvar för något inskickat material, oavsett ansvar vid uppsåt eller grov oaktsamhet. Efter avslutad tävling har goodbeans rätten att förstöra allt inskickat material.
  6. Sista deadline för insändande är samma som deadline för deltagande. Om deadline för deltagande infaller på en söndag eller helgdag gäller sista arbetsdagen (ej lördag) före dagen för deadline.
 3. Genomförande och vinst
  1. Beslut om vinnare tas av goodbeans, dess medarbetare, agenter eller anlitad tredje part. goodbeans tar inte ansvar för lindrig oaktsamhet av dessa personer vid beslutsfattandet, oavsett ansvar vid uppsåt eller grov oaktsamhet. Beslutet är slutgiltigt.
  2. Vid tävlingar (såsom dessa är definierade av de lokala myndigheternas stadgar för sådana) där vinsten är av ekonomisk art är utbetalning av vinst till personer under 14 år uteslutet.
  3. Fastställda deltagare meddelas per telefon, per mejl eller skriftligen per post eller fax. Meddelad deltagare är skyldig att omgående meddela goodbeans huruvida den tar emot vinsten eller inte. Ifall goodbeans efter en rimlig väntetid inte erhållit något sådant meddelande utgår möjligheten att ta emot vinsten och goodbeans förbehåller sig rätten att besluta om en annan vinnare och att meddela denna om detta. Den ursprungliga vinnaren kan i detta fall inte göra några anspråk på ersättning. Om goodbeans känner till en vald deltagares adress förbehåller sig goodbeans rätten att skicka vinsten direkt tillsammans med meddelandet om vinst.
  4. Den i tävlingsbeskrivningen eventuellt bildmässigt presenterade vinsten är inte nödvändigtvis identisk med den faktiska vinsten. Avvikelser speciellt i fråga om modell, färg, utrustning och liknande är möjliga.
  5. Vinsten består i regel endast i det omfång som angetts av goodbeans. Porto för skickande av vinst till utlandet täcks inte i tvivelaktiga fall. Eventuella (följd-)kostnader för vinnaren som uppstått genom nyttjande av vinsten täcks endast i de fall där detta uttryckligen angetts i tävlingen. goodbeans tar inget ansvar för eventuella skador som åsamkats vinnaren eller tredje part till följd av mottagandet och/eller nyttjandet av vinsten, oavsett ansvar vid uppsåt eller grov oaktsamhet.
  6. En kontantutbetalning motsvarande vinstens värde och byte av vinsten är uteslutet. Kan vinnaren inte ta emot vinsten (t.ex. på grund av att tiden gått ut) blir den utan ersättning. Vinsten kan ej överlåtas.
 4. Förtida avslutning, uteslutning
  1. goodbeans förbehåller sig rätten att vid vilken tidpunkt som helst och utan förvarning eller angivande av anledning avbryta eller avsluta tävlingen. Detta gäller särskilt ifall ett korrekt utförande av tekniska eller juridiska grunder inte kan garanteras. Deltagarna har i ett sådant fall inte någon rätt att ställa några som helst krav gentemot goodbeans.
  2. goodbeans förbehåller sig rätten att utesluta deltagare från deltagande i tävlingen. Detta gäller särskilt vid brott mot deltagarvillkoren eller om deltagaren använt sig av manipulation eller andra oärliga hjälpmedel. goodbeans kan även meddela beslut om sådan uteslutning i efterhand, dra in priser och kräva tillbaka dessa.
 5. Skydd av uppgifter
  1. goodbeans respekterar deltagarnas privatsfär och känner sig förpliktade till skydd av privata uppgifter. Dock är det för genomförandet av tävlingar oundvikligt att deltagaren efterfrågas personliga uppgifter. Personliga uppgifter är till exempel en användares namn, adress och ålder som är nödvändiga för t.ex. fastställande av vinnare. Deltagaren ger i och med sitt deltagande sitt samtycke till att dess personuppgifter lagras och används i syfte att kunna genomföra tävlingen. goodbeans förpliktar sig att i varje fall behandla personliga uppgifter konfidentiellt och att enbart använda dom enligt de stränga föreskrifter som lagen förordnar. Mer information om detta finns att läsa i vår sekretesspolicy.
  2. goodbeans förbehåller sig rätten att offentligt tillkännage vinnares namn. Vinnaren ger sitt medgivande till detta, om den inte vid deltagandet motsagt sig ett sådant tillkännagivande.
  3. goodbeans vill uppmärksamma att de är förpliktade till att notera personliga uppgifter som förmedlats i och med deltagandet. Likaså är goodbeans förpliktat att spara dessa för en viss tid efter tävlingens avslutande och i vissa fall lägga fram dessa för de ansvariga tillsynsmyndigheterna. Alla som deltar i en av goodbeanss tävlingar ger sitt samtycke till denna lagring och användning av personuppgifter.
 6. Övrigt
  1. För genomförande av tävlingar som följer genom goodbeans gäller uteslutande lagen för Förbundsrepubliken Tyskland. Enda jurisdiktion är, såtillvida lagen tillåter detta, Köln. Skulle en av ovanstående regler i denna förklaring över allmänna villkor vara overksam, påverkar det inte verksamheten hos de andra villkoren.